Oddíl 6 - "Officials"

12.11.2008 13:13

  Čl. 41: Rozhodčí

Každý zápas by měl být řízen dvěma rozhodčími, dále již označovanými jako rozhodčí 1 a rozhodčí 2. Jim asistují časoměřič, časoměřič 40 sekund, zapisovatel hry a zapisovatel trestů. Technický komisař by měl být také přítomen. Tito jsou všichni označováni jako stolkoví rozhodčí.

 

Během turnaje jsou všichni rozhodčí pod dohledem hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí je odpovědný za ustanovení a dohled nad rozhodčími na hřišti a u stolku.

 

Čl. 42: Pravomoci rozhodčích

Povinnosti a pravomoc rozhodčích začínají jejich příchodem na hřiště a končí po uplynutí řádné hrací doby, kterou stvrdí svým podpisem zápisu hry rozhodčí 1. Jakékoli následující incidenty by měly být zapsány v zápise a řešit by j měli organizátoři turnaje nebo příslušná komise.

 

Rozhodčí mají právo rozhodovat o případech porušení pravidel s ohledem na porušení pravidel, ke kterým došlo na hřišti a v době hry. Rozhodčí mají pravomoc řešit i situace, které se odehrály mimo hrací plochu mají-li vliv na zápas.

 

Rozhodčí nemají pravomoc schvalovat/odsouhlasit jakékoli změny daných pravidel.

 

Čl. 43: Opravitelná chyba

Chyba při vedení hry má být opravena podle následujících situací:

 

a)      Musí se jednat o chybu v řízení hry, tykyt se nesprávného trestu nebo opomenutí spustit či zastavit řádně čas. Chyby při rozhodování a interpretaci rozhodčími na hřišti nejsou předmětem oprav.

 

b)      Žádost o opravu musí být podána trenérem nebo kapitánem před tím, než se míč dostane opět do hry po dalším přerušení hry po dané chybě.

 

c)      Žádost musí být oznámena stolkovému rozhodčímu, který by ji měl okamžitě poznamenat a informovat rozhodčí při dalším přerušení hry.

 

Jestliže rozhodčí 1 rozhodne, že došlo k napravitelné chybě, vše co se událo po této chybě je anulováno a hra se vrací do bodu před tím, než došlo k chybě. Čas a skóre mají být seřízeny do stavu před vznikem chyby.

 

Čl.44: Rozhodčí

Rozhodčí řídí hru podle oficiálních pravidel vozíčkářského rugby dle IWRF.

 

Rozhodčí mají používat mechanismy, procedury a signály, které jsou detailně uvedeny v IWRF manuálu pravidel rugby na vozíku.

 

Rozhodčí má moc rozhodnout o jakékoli situaci ve hře, která není specificky zahrnuta v pravidlech.

 

Je-li potřeba slovního vyjádření k vysvětlení rozhodnutí, musí se na mezinárodních turnajích používat angličtina. To neznamená, že trenér nebo hráč mají právo žádat vysvětlení hvizdu, ani že rozhodčí musí mluvit anglicky, aby plnil své povinnosti. Toto se týká zmatečných situací a zdržování hry při rozhodování neobvyklých, nestandardních situací, jež jsou mimo rámec pravidel hry.

 

Čl. 45: Odpovědnost rozhodčího 1

Má povinnosti navíc při rozhodování zápasu. Má následující přídavná povinnosti:

 

a)      Zkontrolovat a schválit veškeré vybavení používané hráči, zapisovateli a časoměřiči.

 

b)      Zabránit používání jakýchkoli předmětů, které posoudí jako nebezpečné.

 

c)      Před zahájením hry potvrdit všechny rozhodčí v jejich funkci.

 

d)      Provést rozskok při zahájení hry.

 

e)      Vyjadřuje poslední, závěrečné rozhodnutí při všech konfliktech a sporech vztahujících se k časomíře, skóre nebo jiné oblasti spadající do jeho pravomoci.

 

f)        Posoudit případné napravitelné chyby.

 

g)      Vyhlásit kontumaci zápasu za podmínek, kdy je to oprávněné.

 

h)      Ověřit správnost zápisu hry- skóre na konci každé čtvrtiny nebo kdykoli to považuje za nutné.

           

Čl.46: Technický komisař

Technický komisař má následující povinnosti:

 

            a) Dohlížet na práci zapisovatele u stolku.

            b) Pomáhat rozhodčím se řízením hry.

c) Ručí za správnost skóre.

d) Ručí za správnou funkci časomíry.

e) Ručí za správnou funkci tabule se skóre.

f) Ručí za správnou funkci šipky náhradního postupu.

g) Ručí za zaznamenání oddechových časů.

h) Slouží jako náhradník v případě, že bude potřeba nahradit rozhodčího na hřišti.

 

Čl.47: Povinnosti zapisovatele

Zapisovatel má následující povinnosti:

 

a)      Ověřuje a potvrzuje správnost zápisu požadovaných informací do herního zápisu před jejím zahájením.

 

b)      Zapisuje platné branky v chronologickém pořadí.

 

c)      Zapisuje všechny oddechové časy do zápisu o hře spolu s uvedením čtvrtiny, týmu a hráče nebo trenéra, který si jej vzal.

 

d)      Kontroluje součet klasifikačních bodů všech hráčů na hřišti u obou týmů a ručí za to, že žádný tým toto maximum nepřekročil.

 

e)      Zaznamenává pořadí, v němž hráči vstoupili na hřiště po střídání.

 

f)        Manipuluje s tabulí skóre, pokud není součástí časomíry.

 

g)      Informuje rozhodčí o jakýchkoli neregulérnostech/mimořádnostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.

           

Čl.48: Povinnosti časoměřiče

Časoměřič má následující povinnosti:

 

a)      Ovládat časomíru.

b)      Uvědomit rozhodčího1, a to 3 minuty před začátkem hry.

c)      Měřit všechny čtvrtiny hry, intervaly a prodloužení.

d)      Signalizovat konec čtvrtin řádné hrací doby a prodloužení.

e)      Měřit každý oddechový čas a technické oddechový čas a slyšitelně upozornit na uplynutí po 20, popř. 50 sekundách.

f)        Upozornit rozhodčího na všechny žádosti o střídání.

g)      Ovládat tabulku skóre je-li součástí časomíry.

h)      Ovládat šipku náhradního postupu je-li součástí zařízení časomíry.

i)        Informuje rozhodčí o jakýchkoli neregulérnostech/mimořádnostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.

 

Čl.49: Měření 40 sekund

Časoměřič 40 sekund má následující povinnosti:

 

a)      Ovládat časomíru se 40 sekundami.

b)      zapnout a znovu spustit 40 sekund podle článku 53.

 

Čl.50: Povinnosti zapisovatele trestů

Zapisovatel trestů má následující povinnosti:

 

a)      Zodpovídá za prostor trestné lavice

 

b)      Při každém uděleném trestu zaznamenává následující údaje do zápisu o trestech:

 

a.       Jméno hráče, který spáchal faul

b.      Typ faulu

c.       Čas faulu

 

c)      Zaznamenává varování za kontakt před hvizdem.

 

d)      Měří každý trest podle časomíry.

 

e)      Určuje, kdy se může hráč vrátit na hřiště.

 

f)        Informuje rozhodčí o jakýchkoli mimořádných událostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.