Oddíl 2 - Hrací plocha

12.11.2008 13:17

Čl. 2: Hrací plocha

Hrací plocha zahrnuje hřiště, na němž se hraje a okolní oblasti používané týmy a pomocníky týmů během hry. V příloze 1. je nákres uspořádání hřiště.

 

Čl.3: Hřiště

Rugby na vozíku se hraje v hale na hřišti o rozměrech 15 metrů na šířku a 28 metrů na délku. Hřiště je vyznačeno hraničními čarami, středovou čarou, středovým kruhem a dvěma brankovišti, jak je definováno v článku 7. Všechny čáry na hřišti by měly být stejné šíře a měli by být označeny stejnou barvou.

 

Hřiště, které splňuje FIBA regulace pro basketbal bude bráno v úvahu, aby splnilo i regulace dané IWRF.

 

Čl.4: Hraniční čáry

Hraniční čáry jsou tvořeny koncovými a postranními čarami. Rozměry hřiště se měří od vnitřních hran čar. Vnitřní hrany definují hranici mezi prostorem na hřišti a mimo hřiště, tj. autem. Všechny hraniční čáry patří do autu.

 

Čl.5: Středová čára

Hřiště je označeno středovou čarou přes šířku hřiště z jedné strany na druhou ve vzdálenosti 14 metrů od koncové čáry.

 

Čl.6: Středový kruh

Na hřišti má být vyznačen středový kruh umístěný na středové čáře se středem 7,5 metrů od postranních čar. Středový kruh má poloměr 1.8m měřeno od středu k vnější hraně čáry vyznačující kruh.

 

Čl.7: Brankoviště

Na hřišti mají být dvě brankoviště, na každém konci hřiště jedno ve středu mezi postranními čarami. Každé brankoviště musí být ohraničeno dvěma čarami kolmými na koncovou čáru, které jsou spojeny čarou rovnoběžnou s koncovou čárou. Každé brankoviště musí být široké 8 metrů měřeno od vnějších hran čar kolmých na koncovou čáru a dlouhé 1,75 metrů měřeno od vnitřní hrany koncové čáry k vnější hraně linie rovnoběžné s koncovou čárou. Čáry označující brankoviště jsou součásti plochy brankoviště.

 

Čl.8: Branková čára

Branková čára je částí koncové čáry, která je součástí brankoviště. Konce brankové čáry musí být označeny kužely. Každý kužel má být vysoký nejméně 45 cm a měl by mít čtvercovou podstavu. Kužely mají být umístěny mimo hřiště tak, aby se jedna strana podstavy dotýkala vnitřní hrany koncové čáry a druhá vnějšího okraje brankoviště. Brankové čáry i kužely se nacházejí v autu, mimo hřiště.

             

Čl.9: Útočná a obranná polovina

Každý tým má svou obrannou a útočnou polovinu. Obranná polovina je prostor mezi vnitřní hranou koncové čáry, zahrnující brankoviště, které tým brání a mezi středovou čárou, která je také jeho součástí. Útočná polovina týmu je prostor od středové čáry k vnitřní hraně koncové čáry zahrnující brankoviště, které brání soupeř. Středová čára je vždy součástí obranné poloviny daného týmu.

 

Čl.10: Tabule skóre/ stolek zapisovatelů

Na hrací ploše musí být tabule se skóre, která je umístěna mimo hřiště v oblasti středové čáry (Viz. příloha č. 1)

           

Čl.11: Hráčská lavička týmu

Součástí hrací plochy mají být 2 hráčské lavičky umístěné vně hřiště na stejné straně jako je stolek zapisovatelů. Konec tohoto prostoru je ohraničen 2 metry dlouhými čarami začínajícími a kolmými na postranní čáru. Jedna z čar je prodloužením koncové čáry a druhá má být označena 5 metrů od středové čáry. Čáry označující hráčskou lavičku týmu musí být označeny odlišnou barvou, než mají čáry označující hřiště.

           

Čl.12: Prostor pro střídání

Na hrací ploše má být také umístěn prostor pro střídání, který je mimo hřiště a před stolkem zapisovatelů. Konec prostoru pro střídání má být označen dvěma čarami 2 metry dlouhými začínajícími u postranních čar a kolmými na ně. Každá čára je na jedné straně 3 metry od středové čáry. Čáry označující prostor pro střídání by měly být označeny odlišnou barvou, než mají čáry označující hřiště.

 

Čl.13: Trestný box

Trestný box je také součástí hrací plochy a je umístěna po stranách hřiště proti stolu zapisovatelů. Sestává ze dvou penaltových boxů, každý na jedné straně od středové čáry. Každá trestná lavice má být označena 3 čarami. První čára je 2 metry dlouhá a rovnoběžná s postranní označena 1m od postranní čáry a začínající 1m od středové čáry. Další 2 čáry jsou na tuto první čáru kolmé, začínají na jejích koncích a mají délku 1m směrem od postranní čáry. Směr výjezdu z trestné lavice je určen dvěma čarami, které jsou dlouhé 30 centimetrů, kolmé směrem k postraní čáře a ve vzdálenosti 1 metru od sebe (Viz. příloha č. 1). Každý tým má svou trestnou lavici na příslušné straně - proti své týmové lavičce. Stolek k zápisu trestů má být umístěn mezi penaltovými boxy, přímo proti stolku zapisovatelů.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.