Oddíl 7 - Pravidla pro časomíru

12.11.2008 13:12

  

Čl.51: Hrací doba

Vozíčkářské rugby se hraje na 4 čtvrtiny po 8 minutách. Přestávka po první a třetí čtvrtně je 2 minuty. Přestávka po druhé čtvrtině je 5 minut.

 

V případě prodloužení trvá každá část prodloužení 3 minuty. 2 minutová přestávka má být mezi ukončením řádné hrací doby a prvním prodloužením. Je-li potřeba další prodloužení, jsou mezi nimi přestávky 2 minuty.

 

Čl.52: Řízení hrací doby

Časomíra má být spuštěna v následujících situacích:

 

a)      Když se míče po dosažení nejvyššího bodu při rozskoku dotkne hráč.

b)      Když se míče dotkne hráč na hřišti při vhazování.

 

Časomíra se má zastavit:

 

a)      Na konci každé čtvrtiny řádné hrací doby a prodloužení.

 

b)      Když dojde ke gólu.

 

c)      Když rozhodčí zapíská, aby signalizovat přestupek, faul, oddechový čas nebo jakékoli jiné zastavení hry.

 

Čl. 53: 40 sekund

40 sekund se spouští, když se míče dotkne hráč na hřišti po vhazování z autu a znovu se zapíná pokračování odpočítávání, kdykoli když tým získá živý míč do držení na hrací ploše. Dotek míče soupeřem nemá za následek spuštění nových 40 sekund, jestliže druhý tým má stále kontrolu nad míčem.

 

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno a resetováno, když:

 

  • rozhodčí zapíská obranný faul nebo přestupek.
  • rozhodčí zapíská útočný faul nebo přestupek, který má za následek ztrátu míče.
  • hra je zastavena kvůli aktivitám souvisejícím s týmem, který nemá míč pod kontrolou.

 

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno, ale neresetováno, když stejný tým, který měl míč v držení, získává vhazování jako následek:

 

  • toho, že se míč dostal do autu.
  • toho, že hráč stejného týmu zažádá o oddechový čas.
  • drženého míče.
  • útočného faulu při němž tým znovu získává do držení míč.

 

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno a resetováno na 15 sekund, když tým mající míč v držení žádá o oddechový čas v době, kdy na zařízení pro odpočítávání 40 sekund zbývá méně než 15 sekund.

.

Čl. 54: Zařízení k měření trestů

Časomíra by měla být využita i k měření délky trestů.

 

Čl. 55: Oživení míče

Míč se stává živým, když rozhodčí zapíská na píšťalku:

 

a)      před vstupem do středového kruhu, aby provedl rozskok.

b)      Při umístění míče hráči k dispozici při vhazování.

 

Čl. 56: Mrtvý míč

Míč se stává mrtvým, když rozhodčí zapíská gól, přestupek, faul, oddechový čas nebo jakékoli jiné přerušení hry.

 

Čl.57: Oddechové časy

Každý tým má 6 oddechových časů, které si může vybrat kdykoli během hry. Jsou k dispozici 4 oddechové časy po 30 sekundách a 2 po 60 sekundách. V případě prodloužení, zbývá-li na konci řádné hrací doby nějaký oddechový čas, přesouvá se do prodloužení. Navíc během každé části prodloužení má tým nárok na jeden 30 sekundový oddechový čas.

 

Žádost o 30 sekundový oddechový čas může podat hráč nebo trenér. O 60 sekundový oddechový čas může žádat pouze trenér nebo jeho asistent.

 

Žádost o oddechový čas podaná trenérem může být povolena jen, když je míč mrtvý. Trenér o něj může kdykoli žádat u stolku zapisovatelů. Časoměřič ohlásí žádost rozhodčím při nejbližším přerušení hry následujícím po žádosti.

 

Žádosti hráče o oddechový čas, když je míč živý bude vyhověno, jestliže hráč podávající žádost nebo jeho spoluhráč mají v držení míč. Míč nesmí být v kontaktu s podlahou nebo s hráčem z řad protihráčů.

 

Když rozhodčí akceptuje žádost o oddechový čas, zahvízdá a signalizuje oddechový čas a poté označí tým, který žádal o oddechový čas. Tato informace má být zaznamenána v zápise o hře.

 

Během oddechového času mohou hráči zůstat na hřišti nebo se vrátit ke své střídačce. Trenéři a pomocníci týmu nesmí během oddechového času vstoupit na hřiště. Pokud hráči vyžadují asistenci nebo by rádi komunikovali s trenérem a jeho asistenty, musí se přesunout do prostoru střídačky.

 

Tým, který požádal o oddechový čas, si může vybrat, zda jej ukončí a vrátí se do hry v kteroukoli dobu. Druhý tým má povinnost okamžitě zahájit hru.

 

Jestliže tým využije celý oddechový čas, měl by se po 20/50 sekundách ozvat zvukový signál, který upozorňuje týmy, že by se měly vrátit na hřiště a připravit se ke hře. Po ukončení oddechového času má hra začínat vhazováním.

 

Řídí-li se varováním k pokračování hry, je hráčům poskytnut čas k zaujmutí pozic. Jestliže rozhodčí usoudí, že hráč nebo hráči zdržují, hra může pokračovat následujícím způsobem:

 

a)      Jestliže se opozdí tým, který má vhazovat, rozhodčí zahájí postup při vhazování podle příslušných bodů pokládaje míč na zem. Jestliže vhazující hráč zaujme pozici před porušením pravidel ke vhazování, rozhodčí mu dá míč k dispozici a pokračuje v odpočítávání 10 sekund.

 

b)      Jestliže se opozdí tým, který nevhazuje, rozhodčí poskytne míč druhému týmu ke vhazování a hra může pokračovat.

 

Čl.58: Oddechový čas rozhodčího

Rozhodčí může kdykoli přerušit hru, aby mohl vyřešit jakoukoli situaci. Délka přerušení může být různá podle dané situace. Následující pravidla se týkají specifických situací:

 

a)      Dojde-li k situaci, při níž je jakákoli osoba v nebezpečí, rozhodčí má zastavit hru ihned. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

 

b)      Je-li hráč zraněn, rozhodčí má zastavit hru okamžitě. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje odnesení poraněného hráče k lékařskému ošetření. Jestliže je poranění minimální a hráč může být zaléčen a může se vrátit do hry během jedné minuty, může tak udělat. Nemůže-li se zraněný hráč vrátit do hry během jedné minuty, musí se žádat o oddechový čas nebo musí být hráč vystřídán.

 

c)      Je-li problém u stolkových rozhodčích nebo se zařízením ovlivňujícím funkci časomíry, rozhodčí zastavuje hru okamžitě. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

 

d)      Je-li problém u stolkových rozhodčích nebo se zařízením, které neovlivňuje funkci časomíry, rozhodčí má zastavit hru při další možné příležitosti. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

 

e)      Jestliže dojde k napravitelné chybě, rozhodčí má zastavit hru jak nejdříve je to možné, poté co si uvědomil chybu.

 

Čl. 59 Technický oddechový čas

 

Tento odstavec se netýká hráče, který je nepohyblivý díky pádu, i když došlo ve stejnou dobu k problémům s vybavením.

 

Jestliže jakákoli část vozíku hráče nebo jeho vybavení je nefunkční, zničeno nebo vyžaduje úpravu/seřízení, může žádat o zastavení hry. Rozhodčí povolí zastavení následovně:

 

a)      Jestliže problém s vybavením hráče ohrožuje, zastaví ji ihned.

 

b)      Nehrozí-li nebezpečí a hráč je pohyblivý, má zastavit hru při dalším přerušení hry.

 

c)      Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým není v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru okamžitě.

 

d)      Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým je v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru jakmile současná gólová příležitost pomine.

 

Když je udělen technický oddechový čas, hráč, jehož se týká, má jednu minutu na k vyřešení problému. Není-li problém vyřešen do jedné minuty, musí se žádat o oddechový čas nebo musí být vystřídán jiným hráčem.

 

Tento oddechový čas není příležitostí ke střídání. Střídání může být povoleno, jestliže má žádající hráč technický problém, který mu brání v další hře.

 

Čl.60: Případ pádu hráče

 

Tento odstavec se netýká hráče, který je nepohyblivý pouze díky problému s vybavením.

 

Padlý hráč je ten, který se není více schopen pohybovat na svém vozíku jako následek pádu.

 

Hráč, který spadne se obyčejně nemůže vrátit do hry vlastní silou a proto musí být hra zastavena při nejbližší možné příležitosti. Rozhodčí zastavuje hru následovně:

 

a)      Není-li útočící tým v gólové situaci, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

b)      Je-li upadlý hráč v nebezpečí nebo zraněn, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

c)      Je-li upadlý hráč v pozici, v níž překáží ve hře, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

d)      Jestliže je útočící tým v gólové šance, hráč není v nebezpečí nebo zraněn a není v pozici kde by překážel ve hře, rozhodčí má zastavit hru jakmile skončí současná gólová situace.

 

Poté co rozhodčí zastaví hru, povolí asistentům z týmu hráče, který upadl vstoupit na hřiště k poskytnutí asistence. Hra bude pokračovat, jakmile je hráč, který upadl v pořádku. Je-li potřeba více jak jedna minuta na to, aby hráč, který upadl, byl v pořádku, musí jeho hráč žádat o oddechový čas nebo musí být vystřídán jiným hráčem.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.