Oddíl 12 - Technické fauly

12.11.2008 13:07

 

Čl.100: Definice a sankce

Technický přestupek je následkem administrativní chyby nebo porušení/nedodržení akceptovatelného chování a slušnosti/etikety.

 

Trestem za technický faul pro obviněného hráče je 1 minuta vyloučení, kterou si odsedí hráč, který spáchal příslušný faul.

 

Trestem za technický přestupek, který je udělen osazenstvu lavičky zahrnující i trenéra, pomocníky nebo náhradníky je 1 minuta vyloučení, kterou si odsedí hráč na hřišti vybraný trenérem.

 

Hráč, který je na trestné lavici za technický přestupek, jež není trestem za diskvalifikaci, bude moci opustit trestnou lavici, jestliže soupeř skóruje, pokud nebyl udělen z penalty gól.

 

Čl.101: Technická chyba hráče

Hráči není povoleno nedbat a přehlížet rozhodnutí rozhodčích, používat nesportovní taktiku nebo se chovat nesportovním způsobem.

 

Následující aktivity mají za následek technický přestupek:

 

a)      Používat nezdvořilé nebo urážlivé výrazy vůči ostatním.

b)      Dávat ruce blízko před oči soupeře.

c)      Zdržovat bezdůvodně hru.

d)      Bránit rozehrávači v úplném návratu na hřiště po vhazování.

e)      Úmyslně padat z vozíku se záměrem vyvolat přerušení hry.

f)        Zdržovat odchod na trestnou lavici po nařízení rozhodčím.

g)      Opustit trestnou lavici před vypršením 1 minuty trestu nebo bez pokynu rozhodčím nebo časoměřičem.

h)      Změnit si číslo hráčského dresu bez souhlasu rozhodčího

i)        Zvedat se ze země bez asistence pomocníků z lavičky (v případě pádu hráče)

j)        Zvedat se ze sedačky vozíku nebo použít jakoukoli část dolních končetin ke změně rychlosti a směru vozíku.

k)      Používat neospravedlnitelné omluvy, aby dosáhl přerušení hry, např.:

 

                                             i.            Žádá o oddechový čas, když spoluhráč nemá míč pod kontrolou,

                                           ii.            žádá o oddechový čas, když má míč pod kontrolou jiný tým, nebo

                                          iii.            když podává triviální žádost o oddechový čas ke kontrole výstroje/vybavení.

 

Toto není kompletní seznam: rozhodčí může podle svého úsudku obvinit hráče za technický faul nebo jiné porušení akceptovatelného chování a slušnosti.

 

Čl.102: Technická chyba na střídačce (trenér, náhradníci, pomocníci)

Pro řádný a efektivní průběh hry je zvláště důležitá náležitá slušnost na střídačce. Porušení pravidel slušnosti nebo vedení hry trenérem, jeho asistentem, náhradníky nebo jinými pomocníky má za následek jejich obvinění za technický přestupek.

 

Následující aktivity vedou k technickému přestupku:

 

a)      Vstup na hřiště bez udělení povolení od rozhodčích.

 

b)      Vstoupit na hřiště jako střídající hráč bez oznámení žádosti o střídání stolkovým rozhodčím, bez odevzdání klasifikačních karet a bez čekání na povolení rozhodčího ke vstupu.

 

c)      Používat nezdvořilé nebo hrubé výrazy vůči jiné osobě.

 

d)      Opustit střídačku týmu, pokud to není vyžadování rozhodčími nebo pokud neopouštění herní plochu úplně.

 

Toto není kompletní seznam: rozhodčí může podle svého úsudku obvinit osazenstvo lavičky za technický faul nebo jiné porušení akceptovatelného chování a slušnosti.

 

Čl.103.Technický přestupek týkající se vybavení

Hráč nesmí hrát ve vozíku, který se neřídí specifickými detaily v těchto pravidlech. Jestliže se kdykoli během hry zjistí, že hráč hraje v nepovoleném vozíku, bude obviněn za technický faul.

 

Trenér může požádat rozhodčího o kontrolu vozíku soupeře během zastavení hry. Jestliže rozhodčí zjistí, že vozík je legální, je za technický faul obviněn trenér, který podal žádost.

 

Jestliže nějaká aktivita během hry způsobí, že dříve legální vozík se stane nevyhovujícím podle pravidel, hráči je má být dána příležitost k opravě problému, před tím než bude obviněn za technický faul.

 

Čl.104: Překročení max. bodového součtu hráčů na hřišti

Maximální součet bodů hráčů na hřišti včetně těch na trestné lavici nesmí překročit maximum uvedené v článku 34. Jestli se zjistí, že tým hrál s vyšším bodovým součtem hráčů na hřišti, technický faul bude udělen poslednímu hráči tohoto týmu, který vstoupil na hřiště.

 

Jestliže hráč, který vstoupil na hřiště jako poslední, již sedí na trestné lavici, má být za technický faul obviněn další hráč, který jako předposlední vstoupil na hřiště. Je-li nemožné určit, kdo z hráčů vstoupil na hřiště jako poslední, má být technický faul udělen hráči, kterého vybere trenér.

 

Trenér může kdykoli během hry podat žádost zapisovateli o sečtení bodů hráčů na hřišti. Zapisovatel si poznamená čas žádosti a při nejbližším přerušení hry informuje rozhodčího. Jestliže rozhodčí zjistí, že tým hrál s nadměrným součtem bodů, bude udělen technický faul, hra bude smazána do doby, kdy došlo k žádosti. Jestliže rozhodčí zjistí, že tým nepřekročil maximální bodový součet, bude trenérovi, který o přepočítání žádal, udělena technická chyba.

 

Čl.105: Úmyslný hrubý faul

Hráč nesmí spáchat úmyslný faul vůči soupeři. K úmyslnému hrubému faulu dochází, jestliže je jasné, že záměrem hráče při spáchání prostého faulu je zastrašení soupeře.

 

Hráč, který se dopustil tohoto faulu, musí být navíc, kromě běžného faulu, potrestán i za 2 technické fauly (1+1+1). Tresty si odsedí za sebou, začíná se s prostým faulem. Je-li trestem za běžný faul ztráta míče nebo z penalty gól, pak si hráč osedí rovnou 2 minuty za dvojnásobný technický faul.

 

Je-li hráči udělen druhý hrubý faul ve stejné hře, tak bude ze hry diskvalifikován. Sankcí za diskvalifikaci bude v této situaci trest za úmyslný hrubý faul uvedený výše.

 

Čl.106: Diskvalifikující faul

Hráč, který se dopustil přestupku, jež je nestydatě nesportovní nebo jej spáchal s jednoznačným pohrdáním/přehlížením bezpečnosti musí/smí být/má být diskvalifikován ze hry.

 

Následující aktivity mají za následek udělení diskvalifikace:

 

a)      nebezpečná hra

b)      rvačka

c)      neustálý hrubý a útočný jazyk

d)      narazit nebo neuctivě kontaktovat rozhodčího

e)      prostý faul, který ukazuje velmi ubohý úsudek/rozvahu a vyústil v ohrožení nebo zranění soupeře.

 

Toto není kompletní seznam, rozhodčí mohou dle vlastního úsudku obvinit hráče nebo osazenstvo střídačky a udělit jim diskvalifikující faul za nestydaté/nehorázné nebo závažné přestupky vůči akceptovatelnému chování, etiketě nebo bezpečnosti.

 

Osoba, která spáchala diskvalifikující faul, musí okamžitě bez prodlení opustit hrací plochu. Není mu povoleno zůstat na hrací ploše, v okolní oblasti nebo v jakékoli jiné oblasti, z níž by mohl pokračovat jeho vliv na hru. Jakékoli další ovlivnění hry diskvalifikovanou osobou bude mít za následek technický faul udělený osazenstvu střídačky.

 

Trestem za diskvalifikaci je jedna minuta vyloučení. Tento trest se sedí celý. Vyloučenému hráči není tedy povoleno vstoupit na hřiště poté, co soupeř skóruje v průběhu jeho trestu.

 

Jestliže se diskvalifikujícího faulu dopustil hráč, trest musí odsedět jiný hráč ze stejného týmu s rovnajícím se klasifikačním bodovým hodnocením jako diskvalifikovaný hráč. Není-li v týmu takový hráč, pak musí trest odsedět jiný hráč z téhož týmu s nejbližším klasifikačním bodovým hodnocením diskvalifikovanému hráči. Jsou-li takoví hráči dva, musí trest odsedět hráč s vyšší klasifikací. Je-li přítomen více jak jeden hráč, který by mohl odsedět trest, pak jednoho z nich musí vybrat trenér.

 

Jestliže diskvalifikující faul spáchal náhradník, trenér, jeho asistent nebo někdo z personálu týmu, musí trest odsedět hráč, kterého vybere trenér.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.